Luật Đất Đai

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những hình thức phổ biến để nhà nước giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất.  Bên cạnh đó, đấu giá quyền sử dụng đất còn là một nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vậy thủ tục thực hiện được quy định như thế nào?. Trong bài viết này Luật Long Phan trình bày về vấn đề này.

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

>>> Xem thêm: Thủ tục khởi kiện hủy kết quả đấu giá tài sản thế chấp ngân hàng

 Điều kiện bán đấu giá quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 119 Luật đất đai 2013 quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

 1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này;
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư”.

Như vậy, ngoài kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đất đã được giải phóng mặt bằng thì phương án đấu giá quyền sử dụng đất  phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp cần phải đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Các trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất

>>> Xem thêm: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua đấu giá 

Các trường hợp không cần đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai 2013, các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định hiện hành.
 • Sử dụng đất quy định tại các Điểm b, Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 của Luật này.
 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.
 • sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.
 • giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chủ thể nào được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Theo khoản 7 điều 5 Luật đấu giá tài sản 2016, Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó Theo quy định tại Điều 55, 118 Luật Đất đai năm 2013 đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm:

 • Hộ gia đình, cá nhân.
 • Tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc đề bán kết hợp cho thuê.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
Chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

>>> Xem thêm: Thế chấp nhà bị nợ xấu như thế nào thì bị ngân hàng bán đấu giá tài sản?

Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Những thủ tục, trình tự đấu giá quyền sử dụng đất liên quan được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT – BTNMT – BTP, cụ thể:

 • Lập và hoàn thành phương án đấu giá quyền sử dụng đất (do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên cơ sở phối hợp giữa Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban Nhân dân cùng cấp
 • Nộp hồ sơ đấu giá quyền sử dụng. Trên cơ sở phê duyệt của Ủy ban Nhân dân, các chủ thể là các đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ nộp hồ sơ đấu giá tại cơ quan tài nguyên và môi trường trước khi nhận được sự thông qua của Ủy ban Nhân dân
 • Quyết định việc đấu giá quyền sử dụng
 • Xác định việc phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Trên cơ sở căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra trên cơ sở quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh;
 • Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tiến hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Việc kiểm tra, giám sát thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Phê duyệt kết quả trúng giá quyền sử dụng đất.
 • Hoàn thiện các khoản tiền liên quan đến quyền sử dụng đất sau khi có kết quả công nhận kết quả trúng giá quyền sử dụng đất.
 • Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao trên thực địa quyền sử dụng đất.

Đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức trực tuyến

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 62/2017/NĐ-CP, trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến như sau:

 • Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá
 • Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác
 • Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.
 • Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Như vậy, đấu giá trực tuyến là một trong những hình thức đấu giá, hình thức này cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông qua mạng

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu bạn đọc có nhu cầu TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI gửi hồ sơ tài liệu hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan qua Hotline 1900.63.63.87. Trân trọng./.

4.81 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết