Luật Đất Đai

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn là vấn đề này hiện nhận được nhiều người quan tâm. Thủ tục này khá phức tạp và đi kèm nhiều rủi ro pháp lý mà các bên chuyển nhượng cần phải lưu ý. Bài viết sau đây Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thông tin đến quý bạn đọc những quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn.

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵnChuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn là gì?

Theo Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, nhà, công trình có sẵn là nhà, công trình đã hoàn thành việc xây dựng và được đưa vào sử dụng.

Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động 2014 (sau đây gọi là Nghị định 02/2022/NĐ-CP), chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn là việc bên mua, thuê mua chuyển giao toàn bộ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác thông qua văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập theo quy định của Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Như vậy, chuyển nhượng hợp mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng là việc chuyển toàn bộ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ theo hợp đồng giữa bên mua, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác thông qua một văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồngĐiều kiện chuyển nhượng hợp đồng

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn là một hình thức kinh doanh bất động sản. Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, để có thể thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn theo đúng quy định pháp luật thì việc chuyển nhượng cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Đối tượng của chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn không được là hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.
 • Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định tại Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (01/03/2022) thì phải có hợp đồng đã ký kết;
 • Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;
 • Nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Cần lưu ý rằng việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng.

Trường hợp mua bán, thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Như vậy, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn thì việc chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện như trên.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Ký kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn, trước hết các bên cần ký kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

 • Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo mẫu quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.
 • Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được lập thành 06 bản, bao gồm: 02 bản do chủ đầu tư dự án lưu, 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản nộp cho cơ quan nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu, 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu; 01 bản để lưu tại tổ chức hành nghề công chứng (nếu tiến hành công chứng).
 • Thời điểm có hiệu lực hợp đồng do các bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Trường hợp không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là vào thời điểm các ký kết hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014, Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Công chứng

Sau khi đã lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn, các bên sẽ thực hiện thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn. Căn cứ theo điểm b, điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn được thực hiện như sau:

Một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chứng nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Hồ sơ đề nghị công chứng bao gồm:

 • Các bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng;
 • Bản chính hợp đồng đã ký lần đầu với chủ đầu tư dự án;

Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư;

 • Giấy tờ chứng minh số tiền bên chuyển nhượng hợp đồng đã nộp cho chủ đầu tư dự án;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà, công trình xây dựng (nếu có) và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng;

Tuy nhiên, trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng việc chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu;

Sau khi thực hiện công chứng (trừ trường hợp không phải công chứng), các bên chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn sẽ được thực hiện theo thủ tục như trên.

Chủ đầu tư xác nhận

Căn cứ theo điểm d, điểm e khoản 2 khoản 2 Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, sau khi thực hiện công chứng hồ sơ và hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn, một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận chuyển nhượng hợp đồng.

Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận chuyển nhượng hợp đồng bao gồm các tài liệu sau:

 • 06 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo bản chính hợp đồng;

Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư;

 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, chủ đầu tư sẽ thực hiện việc xác nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ theo hồ sơ đề nghị xác nhận như trên, chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm xem xét, xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào.
 • Sau khi xác nhận vào các văn bản chuyển nhượng hợp đồng, chủ đầu tư giữ lại 02 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng và trả lại cho bên nộp giấy tờ 04 văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo các giấy tờ đã nhận theo theo hồ sơ đề nghị xác nhận như trên.

Như vậy chủ đầu tư tiến hành xác nhận hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn theo quy định như trên.

Hệ quả pháp lý sau khi chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn

Sau khi chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn, quyền và nghĩa vụ các bên đã được thay đổi. Các hệ quả pháp lý sau khi chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn được quy định tại điểm e, điểm g, điểm h khoản 2 Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP như sau:

 • Kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và văn bản chuyển nhượng hợp đồng;
 • Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi được thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, bên chuyển nhượng phải nộp đủ hồ sơ của các lần chuyển nhượng trước đó khi làm thủ tục chuyển nhượng;
 • Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là những hệ quả pháp lý sau khi chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn.

Luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở

Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình có sẵn với các nội dung như sau:

 • Tư vấn về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng; giá chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở có sẵn;
 • Tư vấn về quyền, nghĩa vụ các bên khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở có sẵn;
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở có sẵn;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở có sẵn;
 • Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tiến hành đàm phán và thực hiện thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở có sẵn;
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và trả kết quả xử lý hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng cho khách hàng;
 • Dự liệu các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp, các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng hợp đồngDịch vụ luật sư tư vấn thủ tục chuyển nhượng hợp đồng

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn là một thủ tục quan trọng mà các bên cần nắm rõ điều kiện, cách thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tránh xảy ra tranh chấp. Bài viết trên đã thông tin đến quý bạn đọc về thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình có sẵn. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục trên của Chuyên Tư Vấn Luật, quý khách hàng có thể liên hệ với với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được nhận tư vấn từ Luật sư tư vấn luật đất đai.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 914 bài viết