Luật Đất Đai

Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

Thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế là việc cơ quan có thẩm quyền thu tiền cũng như các tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Cụ thể, tổ chức kinh tế được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc được giao, cho thuê có quyền và nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất. Trong bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ làm rõ về các quy định này.

Thu nộp tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

Thu nộp tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

Các trường hợp giao đất, cho thuê đất có thu tiền của Nhà nước đối với tổ chức kinh tế

Căn cứ khoản 2 và khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Căn cứ điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

 • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê
 • Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Như vậy, tùy theo mục đích sử dụng đất cũng như nhu cầu của tổ chức kinh tế mà Nhà nước giao đất hoặc cho các tổ chức kinh tế thuê đất có thu tiền theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Không nộp tiền sử dụng đất bao lâu có thể bị thu hồi đất?

Trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

Trình tự xác định, thu nộp tiền

Thứ nhất, căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế thì trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế được quy định như sau:

 • Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến;
 • Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất của dự án hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ ngày nhận được hồ sơ địa chính của cơ quan tài nguyên và môi trường (hoặc hồ sơ kê khai; của tổ chức kinh tế),
 • Cục thuế (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho tổ chức sử dụng đất.

Đồng thời, căn cứ khoản 5 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 123/2017/NĐ-CP) có quy định về trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi. Cụ thể:

Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì người sử dụng đất phải:

 • Nộp đủ số tiền sử dụng đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết trước khi được điều chỉnh cộng với tiền chậm nộp tương ứng theo quy định của pháp luật;
 • Nộp bổ sung số tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp theo quy hoạch trước khi điều chỉnh và theo quy hoạch sau khi điều chỉnh được xác định tại cùng một thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch (nếu có).

Thứ hai, căn cứ Điều 22 Nghị định 46/2014/NĐ-CP đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế thì trình tự xác định tiền thuê đất được quy định như sau:

Một là, căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích, hình thức thuê đất, thời hạn thuê đất) về thuê đất, thuê mặt nước; quyết định giá đất, giá đất có mặt nước, đơn giá cho thuê đất xây dựng công trình ngầm, giá cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bảng giá đất, mức tỷ lệ (%) và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; cơ quan thuế tổ chức việc xác định và thu nộp tiền thuê đất, thuế mặt nước, cụ thể như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính theo quy định; cơ quan thuế thực hiện xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất, thuê mặt nước và ra thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước gửi đến người có nghĩa vụ phải nộp.
 • Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ để bổ sung; sau khi có đủ hồ sơ địa chính thì thời hạn hoàn thành là sau 05 ngày làm việc được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Hai là, hàng năm cơ quan thuế thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp cho người phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước có thay đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, sau đó thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.

Ba là, sau thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, cơ quan thuế thông báo cho người thuê đất thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho thời kỳ ổn định tiếp theo theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh.

Như vậy, số tiền sử dụng đất sẽ do Cục thuế xác định theo các căn cứ đã được pháp luật quy định và ra thông báo cho tổ chức kinh tế phải nộp.

Xác định thu nộp tiền sử dụng đất

Hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất của Nhà nước đối với các Tổ chức kinh tế thì căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP có quy định rằng:

 • Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ;
 • Sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
 • Đồng thời cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư số 76/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014, cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất đối với các Tổ chức kinh tế thì căn cứ khoản 4 Điều 22 Nghị định 46/2014/NĐ-CP có quy định rằng Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu do Bộ Tài chính quy định trong Thông tư số 77/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014.

Như vậy, nghĩa vụ lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất là của cơ quan thuế chứ không phải tổ chức kinh tế đóng tiền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

Tại đây cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm:

 • Tư vấn về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế;
 • Tư vấn, hỗ trợ xác định số tiền sử dụng đất nộp theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục thu nộp tiền sử dụng đất;
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan;
 • Cung cấp các dịch vụ pháp lý có liên quan.

Tư vấn trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

Tư vấn trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

Các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền có nghĩa vụ nộp tiền và tiền nộp được xác định theo thông báo của cơ quan thuế. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất đã được pháp luật quy định và cũng đã được Chuyên Tư Vấn Luật trình bày ở bài viết trên. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào cần được hỗ trợ tư vấn chuyên đất đai hãy liên hệ qua số Hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn.

>> Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết