Ngày nay, việc mua bán nhà đất diễn ra ngày càng phổ biến dẫn đến những trường hợp phức tạp. Việc giữa các bên xác định mua bán đất, xong vì lý do gì đấy mà cả hai hủy bỏ hợp đồng mua bán đất thì không còn xa lạ. Tuy nhiên việc hủy bỏ hợp đông mua bán đất thì hợp đồng hết hiệu lực khi nào vẫn là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc trên

Hình ảnh Hủy bỏ hợp đồng mua đất thì hợp đồng mua bán đất hết hiệu lực khi nào
Hủy bỏ hợp đồng mua đất thì hợp đồng mua bán đất hết hiệu lực khi nào

Hình thức của hợp động chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 502 Bộ luật dân sự 2015, theo đó, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện để hợp đồng mua bán đất có hiệu lực

Căn cứ theo quy định tại Luật đất đai năm 2013 có quy định về điều kiện thực hiện giao dịch và hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.”

Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

Theo đó muốn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đảm bảo những điều kiện trên đây. Khi đã đủ điều kiện chuyển nhượng thì hợp đồng này phải được thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường.

Các trường hợp hợp đồng mua bán đất hết hiệu lực

Hình ảnh Các trường hợp hợp đồng mua bán ruộng đất hết hiệu lực
Các trường hợp hợp đồng mua bán ruộng đất hết hiệu lực

Hợp đồng mua bán đất là hợp đồng dân sự và chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự. Theo đó, hợp đồng mua bán ruộng đất hết hiệu lực trong các trường hợp như hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng hoặc hợp đồng hết hiệu lực theo thỏa thuận của các bên.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích về việc hủy bỏ hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 423 Bộ luật dân sự 2015, theo đó một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

 • Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;
 • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng

Hình ảnh Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng
Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng

Theo quy định tại điều 427 Bộ luật dân sự 2015, hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng mua bán đất như sau:

 • Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.
 • Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.
 • Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.
 • Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.
 • Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.
 • Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 424, 425 và 426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

Trên đây là bài viết tư vấn về nội dung “Hủy bỏ hợp đồng mua bán đất thì hợp đồng hết hiệu lực khi nào?”. Trong trường hợp khách hàng còn thắc mắc thêm về vấn đề liên quan đến bài viết hoặc hỗ trợ tư vấn pháp lý nào khác xin vui lòng liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng, Hotline 0908 748 368 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn!