Luật Đất Đai

Bồi thường thiệt hại do hành lang bảo vệ công trình được tính như thế nào?

Bồi thường thiệt hại do hành lang bảo vệ công trình là trường hợp Người dân sẽ được bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn khi Nhà nước xây dựng các công trình công cộng, an ninh quốc phòng có hành lang bảo vệ. Bài viết sau sẽ tư vấn các nội dung liên quan đến vấn đề này.

bồi thường thiệt hại do hành lang bảo vệ công trình
Bồi thường thiệt hại do hành lang bảo vệ công trình

Thế nào là công trình có hành lang bảo vệ an toàn?

Theo quy định tại Điều 157 Luật đất đai 2013:

  • Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc HÀNH LANG bảo vệ an toàn các công trình này.
  • Việc sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải bảo đảm kết hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, bố trí kết hợp các loại công trình trên cùng một khu đất nhằm tiết kiệm đất và phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan về bảo vệ an toàn công trình.
  • Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.
  • Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.
  • Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình;
  • Trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý.
  • UBND các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trình.
thế nào là công trình có hành lang bảo vệ an toàn?
Thế nào là công trình có hành lang bảo vệ an toàn?

Người sử dụng đất trong khu hành lang bảo vệ an toàn thì bị hạn chế quyền sử dụng đất như thế nào?

Theo khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

  • Sử dụng đất không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;
  • Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Tiền bồi thường khi bị hạn chế quyền sử dụng đất trong trường hợp này như thế nào?

cách tính tiền bồi thường khi bị ảnh hưởng bởi hành lang bảo vệ
Cách tính tiền bồi thường khi bị ảnh hưởng bởi hành lang bảo vệ

Theo Điều 94 Luật đất đai 2013 quy định: Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ.

Điều 10 Nghị định 47/2014/NĐ-CP cũng quy định chi tiết việc bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tìa sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ như sau:

Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất

Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì “mức bồi thường” thiệt hại được xác định như sau:

Tiền bồi thường thiệt hại = (giá đất tính bình quân mỗi m2 – giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quan cho mỗi m2) x Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

Tiền bồi thường thiệt hại = (Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2 – Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2) x Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất

Xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể.

Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề các khoản tiền bồi thường do bị hạn chế khả năng sử dụng đất khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ. Nếu có thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ theo hotline 1900 63 63 87 để được sự tư vấn tốt nhất. Trân trọng!

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết