Luật Dân sự

Tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ có được trả lại không ?

Tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ có được trả lại không? Câu hỏi này liên quan trực tiếp đến lợi ích hợp pháp của bản thân người tham gia tố tụng. Bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc về Quy định về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, Nghĩa vụ chi trả tiền tạm ứng án phí,… Và chi phí xem xét thẩm định tại chỗ có được trả lại không?

 

Tiền tạm ứng thẩm định có được trả lại

Quy định về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ

Tạm ứng chi phí thẩm định tại chỗ trong tố tụng dân sự

Khi giải quyết vụ việc dân sự, có những vụ việc đòi hỏi phải xem xét, thẩm định tại chỗ, do không di dời được hoặc việc di dời gây khó khăn trong việc giải quyết vụ việc dân sự. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ làm phát sinh các chi phí liên quan và chi phí này được gọi là chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Căn cứ theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền mà Tòa án tạm tính để tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho việc xem xét, thẩm định tại chỗ căn cứ vào quy định của pháp luật.

Tiền tạm ứng chi phí thẩm định tại chỗ trong vụ án hành chính

Đối với các vụ việc hành chính cũng cần đòi hỏi phải xem xét, thẩm định tại chỗ. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ làm phát sinh các chi phí liên quan và chi phí này được gọi là chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

>>>Xem thêm: Trình tự phiên xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án tranh chấp đất đai

Căn cứ theo Điều 356 Luật Tố tụng Hành chính 2015

 • Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền mà Tòa án tạm tính để tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là số tiền cần thiết và hợp lý phải chi trả cho công việc xem xét, thẩm định tại chỗ căn cứ vào quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ chi trả tiền tạm ứng Chi phí thuộc về ai

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí

Về nguyên tắc, người nào yêu cầu Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ thì người đó có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí xem xét và thẩm định tại chỗ. Bởi lẽ, số tiền nộp này nhằm mục đích chi trả cho các chi phí của việc tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ theo yêu cầu của chính đương sự đó. Theo điều 358 Luật Tố tụng Hành chính 2015 đã có quy định cụ thể về nghĩa vụ chịu tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

 • Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được xác định như sau:

Đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.

Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 143, khoản 1 Điều 234 của Luật này thì đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

 • Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 225, điểm c khoản 1 Điều 229 của Luật này thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Luật này thì người yêu cầu xem xét, thẩm định phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Còn đối với nghĩa vụ chi trả tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ trong vụ án dân sự cũng được quy định giống như trong vụ án hành chính.

Theo Điều 157 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được pháp luật quy định:

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được xác định như sau:

 • Đương sự phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.
 • Trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được chia.
 • Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này thì nguyên đơn phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Đối với các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Bộ luật này thì người yêu cầu xem xét, thẩm định phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Có được trả tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ lại không

Xét trong tố tụng dân sự

Trong tố tụng dân sự thì tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ sẽ được trả lại tùy vào những trường hợp cụ thể mà Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định:

Căn cứ theo Điều 158 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ không phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thì người phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo quyết định của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định của Tòa án.

Dựa theo quy định trên thì trong tố tụng dân sự tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ sẽ được trả lại thuộc các trường hợp: người nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là người không có nghĩa vụ nộp, trường hợp được trả lại tiếp theo là số tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ nhiều hơn chi phí thực tế họ phải trả thì Tòa Án sẽ trả lại số tiền dư đó.

Quy định trong vụ án hành chính

Còn đối với vụ án hành chính thì cũng được quy định tương tự trong dân sự về tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

Căn cứ theo Điều 359 Luật Tố tụng Hành chính 2015

 • Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ không phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thì người phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ theo quyết định của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
 • Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ thực tế thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định của Tòa án.

Như đã nói thì quy định trong Hành chính cũng tương tự trong dân sự. Các trường hợp được trả lại tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: người không có nghĩa vụ nộp, trường hợp được trả lại tiếp theo là số tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ nhiều hơn chi phí thực tế họ phải trả thì Tòa Án sẽ trả lại số tiền dư đó.

Luật sư tư vấn về xem xét thẩm định tại chỗ

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự

Luật sư tư vấn về tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ:

 • Hướng dẫn thủ tục chi trả chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ
 • Tư vấn trình tự xem xét, thẩm định tại chỗ
 • Làm việc với cơ quan nhà nước về các vấn đề pháp lý liên quan
 • Tham gia vụ án với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự
 • Soạn đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ và các đơn từ liên quan khác trong quá trình giải quyết vụ án

Trên đây là bài viết của chúng tôi về tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ có được trả lại không. Nếu bạn đọc có thắc mắc về thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ hay những vấn đề phát sinh trong việc yêu cầu Tòa án áp dụng việc xem xét thẩm định tại chỗ Quý khách vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn luật tại Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn!

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết