Luật Dân sự

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp là mẫu đơn mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp lên Tòa án khi yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều kiện để doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp được quy định tại Luật Phá sản 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan. Hãy cùng Chuyên Tư Vấn Luật tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệpMẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp

Điều kiện để doanh nghiệp được yêu cầu mở thủ tục phá sản

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Và theo khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 5 Luật Phá sản 2014, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

Theo đó, điều kiện để doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là khi mất khả năng thanh toán. Tức là doanh nghiệp đó không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Như vậy, điều kiện để một doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản là mất khả năng thanh toán. Việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp và là quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp gồm những gì

Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 3 Điều 28 Luật Phá sản 2014, hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ, tài liệu đi kèm như sau:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;
 • Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Như vậy, hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp ngoài việc phải có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định của luật.

Nơi nộp đơn yêu cầu

Căn cứ theo Điều 30 Luật Phá sản 2014, về phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như sau:

Người có yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân;
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

Ngày nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Như vậy, doanh nghiệp có thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền, và ngày nộp đơn được tính từ ngày Tòa án nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Căn cứ theo khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản 2014 thì tài sản của doanh nghiệp khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản được phân chia theo thứ tự sau:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trong trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán đủ các khoản theo quy định trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về các đối tượng sau theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Phá sản 2014:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thành viên của Công ty hợp danh.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Phá sản 2014.

Như vây, theo như quy định được đề cập ở trên thì việc thanh toán của doanh nghiệp khi phá sản theo thứ tự ưu tiên như trên và phần còn lại của giá trị tài sản (nếu có) sau khi thanh toán thì mới thuộc về các chủ thể là chủ doanh nghiệp bị phá sản.

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 2, khoản 4 Điều 28 Luật Phá sản 2014, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm;
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Hiện mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vẫn chưa được quy định thống nhất. Tuy nhiên, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vẫn phải tuân theo các quy định về soạn thảo văn bản theo pháp luật và đảm bảo có các nội dung theo quy định của Luật Phá sản 2014. Sau đây là một số mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

>>>>> Tải mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp: TẠI ĐÂY

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp được xử lý như thế nào?

Việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp được quy định tại Điều 32 Luật Phá sản 2014 cụ thể, như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;
 • Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định tại Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật Phá sản 2014 thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;
 • Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;
 • Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết

Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sảnXử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

>>> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục phá sản doanh nghiệp hiện nay

Luật sư tư vấn doanh nghiệp thực hiện thủ tục phá sản

 • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ yêu cầu mở phá sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn để tố tụng liên quan đến thủ tục phá sản của doanh nghiệp.
 • Đại diện thực hiện các hồ sơ và thủ tục yêu cầu mở phá sản cuả doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến phá sản doanh nghiệp.

Thủ tục phá sản của doanh nghiệpThủ tục phá sản của doanh nghiệp

Như vậy, khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và yêu cầu phá sản thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp lên Tòa án đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Bài viết trên Chuyên tư vấn luật đã làm rõ về mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp cũng như một số thủ tục liên quan đến phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu được cần sự hỗ trợ từ Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ theo số Hotline 1900.63.63.87 để được các luật sư tư vấn chi tiết và hiệu quả.

4.8 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 743 bài viết