Luật Dân sự

Điều kiện thụ lý đơn khiếu nại trong quá trình giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân

Điều kiện thụ lý đơn khiếu nại trong quá trình giải quyết vụ án dân sự là vướng mắc mà những người không công nhận quyết định của tòa án rất quan tâm. Đơn khiếu nại trong tố tụng dân sự cần đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định từ mẫu đơn, nội dung khiếu nại, thời hiệu,.. để có thể tiến hành thụ lý giải quyết. Do đó cấp bài viết này để khách hàng nhận được một số điểm pháp lý cơ bản trong vấn đề này.

Điều kiện thụ lý đơn khiếu nại trong giải quyết vụ án dân sự

Điều kiện thụ lý đơn khiếu nại trong giải quyết vụ án dân sự

Đối tượng được khiếu nại trong quá trình giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân

Căn cứ khoản 1 Điều 499 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, đối tượng được quyền khiếu nại trong quá trình giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm vì quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự không được đúng đắn của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự.

Lưu ý: Trên đây là đối tượng được quyền khiếu nại trong vụ án dân sự, còn đối tượng bị khiếu nại chính là các quyết định sai phạm, hành vi trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Điều kiện thụ lý đơn khiếu nại trong Tòa án Nhân dân

Để đơn khiếu nại một vụ án dân sự được thụ lý thì cần đáp ứng được các được các điều kiện quy định tại Điều 503 và Điều 499 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 10 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân cụ thể như sau:

Thứ nhất, việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Thứ hai, khiếu nại trong thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định thì người khiếu nại phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Tức Quyết định, hành vi bị khiếu nại mang tính trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ tư, nội dung yêu cầu khiếu nại không thuộc bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án đang có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành.

Thứ năm, người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục khiếu nại

Hồ sơ chuẩn bị

Đầu tiên, người khiếu nại cần chuẩn bị mẫu Đơn Khiếu nại số 01 được quy định tại phụ lục I Nghị định số 124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (sau đây gọi tắt là Nghị định 124/2020/NĐ-CP).

Sau khi đơn khiếu nại được thụ lý, hồ sơ khiếu nại sẽ được hoàn thiện bằng cách yêu cầu người khiếu nại lẫn người bị khiếu nại cung cấp các tài liệu cần thiết theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân (sau đây gọi tắt là Thông tư 01/2020/TT-TANDTC). Các giấy tờ cần thiết bao gồm:

 • Thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại do người khiếu nại cung cấp.
 • Văn bản giải trình, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung bị khiếu nại do người bị khiếu nại cung cấp.

Dựa vào hồ sơ đã được hoàn thiện bởi tài liệu do các bên gửi, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể đưa ra quyết định nếu cảm thấy nội dung khiếu nại là xác đáng, căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

 >>>Xem và tải mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn khiếu nạiChuẩn bị hồ sơ khiếu nại

Chuẩn bị hồ sơ khiếu nại

Thủ tục khiếu nại

Thủ tục khiếu nại đối với một vụ án dân sự trong quá trình giải quyết tại Tòa án nhân được Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 hướng dẫn trình tự như sau:

Đối với khiếu nại lần đầu:

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại:

 • Khi người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật thì có quyền khiếu nại trong hạn 15 ngày.
 • Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại
 • Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Cơ sở pháp lý: Điều 502 và Điều 503 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Bước 2: Giải quyết đơn khiếu nại:

 • Kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
 • Trong thời hạn này người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu bằng văn bản có đầy đủ nội dung pháp luật yêu cầu, bao gồm: ngày, tháng, năm ra quyết định; tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; nội dung quyết định giải quyết khiếu nại
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 505 và Điều 506 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Đối với khiếu nại lần hai:

Nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại:

 • Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
 • Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng năm làm đơn; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 và 2 Điều 507 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Bước 2: Giải quyết đơn khiếu nại:

 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực thi hành. Như vậy, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai là quyết định cuối cùng.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 và 5 Điều 507 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

>>>Xem thêm: Thủ tục khiếu nại quyết định chuyển vụ án dân sự

Luật sư hướng dẫn khiếu nại trong quá trình giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân

Việc không hài lòng với kết quả quyết định của các vụ án dân sự hiện nay ngày càng nhiều nhưng đa số người dân lại không nắm rõ quy trình khiếu nại dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình khiếu nại, do đó nếu sử dụng dịch vụ luật sư sẽ có những hướng dẫn sau:

 • Hướng dẫn chuẩn bị mẫu đơn chuẩn quy định và cách viết đơn khiếu nại.
 • Hướng dẫn về thời hiệu khiếu nại.
 • Hướng dẫn thực hiện khiếu nại lần 2 nếu có nhu cầu.
 • Hướng dẫn các nội dung được giải quyết khi khiếu nại trong vụ án dân sự.
 • Hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại cho khách hàng.

Ngoài việc tư vấn hướng dẫn, còn có các dịch vụ khác như:

 • Nhận ủy quyền thực hiện khiếu nại.
 • Soạn thảo đơn khiếu nại theo nội dung yêu cầu.
 • Nhận ủy quyền giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong quá trình khiếu nại.

Việc sử dụng dịch vụ luật sư sẽ rất có ích cho những người gặp vấn đề khiếu nại dân sư vì luật sư có thể tư vấn và cung cấp các dịch vụ chi tiết nhằm phù hợp cho từng trường hợp của từng khách hàng.

Luật sư tư vấn khiếu nại trong Tòa án

Luật sư tư vấn khiếu nại trong Tòa án

Đơn khiếu nại trong một vụ án dân sự để được thụ lý giải quyết tại Tòa án nhân dân thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật ban hành. Việc nắm rõ các điều kiện quy định đó là điều cần thiết dành cho những ai có nhu cầu khiếu nại vụ án dân sự. Nếu khách hàng có các nhu cầu về hướng dẫn pháp lý có thể tư vấn luật dân sự qua hotline:1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết