Luật Dân sự

Ai là người nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Ai là người nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của các đọc giả dạo gần đây. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về nộp tiền tạm ứng chi phí, ngườinghĩa vụ chịu án phí cũng như các thủ tục liên quan đến nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản,…

Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Ai có quyền yêu cầu định giá tài sản

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 70 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ; đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản.

Theo đó đương sự có quyền yêu cầu Tòa án định giá tài sản.

Trình tự thủ tục định giá tài sản

Người có thẩm quyền ra quyết định định giá tài sản

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
 • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
 • Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

>>> Xem thêm: Thủ tục thẩm định, định giá tài sản trong tố tụng hành chính

Trình tự thủ tục thành lập Hội đồng định giá và đấu giá tài sản

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá được thực hiện như sau

 • Hội đồng định giá do Tòa án thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng định giá là đại diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó, người quy định tại Điều 52 của Bộ luật này không được tham gia Hội đồng định giá.
 • Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá;
 • Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng định giá và tạo điều kiện để họ làm nhiệm vụ. Người được cử làm thành viên Hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào việc định giá. Trường hợp cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn không cử người tham gia Hội đồng định giá thì Tòa án yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện yêu cầu của Tòa án. Người được cử tham gia Hội đồng định giá không tham gia mà không có lý do chính đáng thì Tòa án yêu cầu lãnh đạo cơ quan đã cử người tham gia Hội đồng định giá xem xét trách nhiệm, cử người khác thay thế và thông báo cho Tòa án biết để tiếp tục tiến hành định giá;
 • Việc định giá phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên, đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản.

Người có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng định giá tài sản

Nộp tiền tạm ứng định giá tài sản

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015  có quy định đầy đủ và chi tiết về người có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng định giá tài sản được quy định tại  Điều 164:

Trường hợp các bên đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được xác định như sau:

 • Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trường hợp có nhiều đương sự, thì các bên đương sự cùng phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo mức mà Tòa án quyết định.
 • Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 104 của BLTTDS 2015 thì nguyên đơn, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.

Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định thủ tục tạm ứng chi phí định giá như sau:

 • Trong trường hợp có nhu cầu tạm ứng chi phí định giá, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu định giá tài sản của cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản gửi Hồ sơ đề nghị tạm ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều này tới cơ quan tiến hành tố tụng.
 • Hồ sơ đề nghị tạm ứng chi phí định giá bao gồm:

Giấy đề nghị tạm ứng chi phí định giá có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế tổ chức định giá tài sản, cá nhân đại diện Hội đồng định giá tài sản; mức đề nghị tạm ứng, thời gian và phương thức thực hiện tạm ứng chi phí định giá.

Bản tính toán tổng chi phí thực hiện định giá và cơ sở tính toán chi phí thực hiện định giá.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị tạm ứng của tổ chức định giá tài sản, Hội đồng định giá, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm thực hiện việc tạm ứng. Mức tạm ứng tối đa không quá chi phí định giá do tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản đã tính toán gửi trong hồ sơ đề nghị tạm ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 38 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 quy định về Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thành lập hoặc nhận được quyết định yêu cầu định giá của Tòa án, Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản phải thông báo cho Tòa án và người yêu cầu định giá tài sản biết để đến Tòa án nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản; thông báo phải nêu rõ số tiền, thời hạn và phương thức nộp tiền.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản, Tòa án có trách nhiệm thông báo cho người yêu cầu định giá biết để đến Tòa án nộp tiền tạm ứng chi phí định giá.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều này, người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, Tòa án phải chuyển số tiền đó cho Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản.

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích trong vụ án dân sự

Luật sư tư vấn chi phí thẩm định

 • Tư vấn trình tự, thủ tục tố tụng phúc thẩm;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ;
 • Hướng dẫn thủ tục chi trả chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ;
 • Biên soạn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu xuất trình trước cơ quan nhà nước;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án;
 • Luật sư tham gia giải quyết vụ án với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
 • Cử đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng;
 • Thay mặt khách hàng tham gia các phiên họp, phiên xét xử tại Tòa án…

Nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản là câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của bạn quy định này cho biết ai cần phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trên đây là các nội dung liên quan đến Ai là người nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu tìm luật sư tư vấn luật dân sự xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn

5 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 775 bài viết