Luật Hành Chính

Có thể khởi kiện phương án giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Có thể khởi kiện phương án giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất không? là một trong những vấn đề được người bị thu hồi đất quan tâm, đặc biệt khi phương án giá bồi thường không phù hợp với giá thị trường và chính sách bồi thường của cơ quan có thẩm quyền trái quy định pháp luật. Sau đây, Chuyên tư vấn luật xin cung cấp một số thông tin cụ thể như sau:

Có thể khởi kiện phương án giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Có thể khởi kiện phương án giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Phương án giá bồi thường khi thu hồi đất có phải là đối tượng khởi kiện hành chính?

Căn cứ khoản 1 và 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 5 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định:

 • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 • Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Phương án giá bồi thường khi thu hồi đất được quy định tại khoản 2 Điều 74, Điều 114 Luật Đất đai 2013 sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND Tỉnh) ban hành bằng hình thức văn bản là quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Tại Điều 204 Luật Đất Đai 2013 quy định người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Như vậy, người bị thu hồi đất có quyền khởi kiện quyết định phê duyệt phương án giá bồi thường khi thu hồi đất của UBND Tỉnh khi cho rằng hành vi đó xâm phạm đến quyền, lợi ích của mình.

Lưu ý: Nếu phương án giá bồi thường khi thu hồi đất được phê duyệt áp dụng cho tổng thể diện tích đất bị thu hồi trong khi người khởi kiện chỉ có một phần diện tích bị thu hồi trong tổng thể diện tích thì có thể khởi kiện đối với quyết định phê duyệt phương án giá bồi thường này.

>>Xem thêm: Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi trưng dụng thu hồi đất

Phương án giá bồi thường khi thu hồi đất

Phương án giá bồi thường khi thu hồi đất

Căn cứ khởi kiện khi cho rằng chính sách bồi thường khi bị thu hồi đất chưa đúng luật

Theo Điều 66 Luật Đất đai 2013 quy định cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất là UBND cấp tỉnh và cấp huyện, theo đó:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
 • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả các đối tượng trên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Đất đai 2013, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: Tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những cơ quan này có quyền ban hành văn bản hoặc thực hiện các hành vi liên quan đến vấn đề bồi thường thu hồi đất.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh có thể tự mình hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường cụ thể liên quan đến giá bồi thường đất (đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở,…) để sau đó ban hành Quyết định về giá bồi thường cụ thể. Quyết định này phải căn cứ và phù hợp với Bảng giá đất vào từng thời kỳ.

Theo Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013 thì trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gồm xác định diện tích đất bồi thường, giá đất, phần hỗ trợ tái định cư. Giá đất bồi thường sẽ căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm ra quyết định phê duyệt. Khi nhận thấy giá đất bồi thường chênh lệch với giá thị trường, cơ quan có thẩm quyền áp dụng giá đất không đúng so với giá đất tại thời điểm áp dụng hoặc sử dụng văn bản hết hiệu lực thì người được bồi thường có thể khởi kiện quyết định phê duyệt phương án giá bồi thường đến Toà án có thẩm quyền.

Như vậy, để biết được chính sách bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất có đúng pháp luật hay không người bị thu hồi cần căn cứ vào các trường hợp nêu trên.

>>Xem thêm: Trường hợp thu hồi đất phải đền bù theo giá thị trường

Thủ tục khởi kiện chính sách bồi thường chưa đúng quy định

Thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại Điều 31 Luật tố tụng hành chính 2015 Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện.
 • Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.
 • Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 32 Luật tố tụng hành chính 2015, theo đó:

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Như vậy, tùy theo trường hợp UBND huyện hay UBND tỉnh phê duyệt thu hồi đất mà việc khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất sẽ do Tòa án cấp huyện hoặc cấp tỉnh giải quyết.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn khởi kiện theo mẫu 01-HC Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP;
 • Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;
 • Bản chính quyết định hành chính hoặc chứng cứ chứng minh về hành vi hành chính bị khiếu kiện và các quyết định có liên quan;
 • Bản chính quyết định khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh việc đã khiếu nại (nếu có);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện.

Trình tự, thủ tục giải quyết

Căn cứ Điều 118, 119, 121, 125, 130 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về trình tự khởi kiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Sau khi đã làm đơn khởi kiện, người khởi kiện có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để tòa án xem xét giải quyết vụ án bằng một trong những cách sau:

 • Nộp trực tiếp đến Tòa án;
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Thụ lý vụ án

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện biết về việc thụ lý vụ án.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.
 • Thẩm phán thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày thụ lý vụ án là ngày Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý. Việc thụ lý vụ án phải được ghi vào sổ thụ lý.

>>Xem thêm: Tranh chấp bồi thường giải phóng mặt bằng kiện ra Tòa có được không?

Thủ tục khởi kiện chính sách bồi thường chưa đúng quy định

Thủ tục khởi kiện chính sách bồi thường chưa đúng quy định

Dịch vụ luật sư tham gia giải quyết vụ án hành chính

Khi nhờ luật sư tư vấn và hỗ trợ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, khách hàng sẽ nhận được các lợi ích như sau:

 • Được luật sư giải thích kỹ càng các quy định của luật hành chính, luật tố tụng hành chính và các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề pháp lý đang được giải quyết giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian do hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu, khách hàng không tốn quá nhiều tiền bạc, thời gian, công sức.

Các công việc của Luật sư hành chính thực hiện hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành chính, quản lý nhà nước
 • Tư vấn quy định của pháp luật về quá trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn khởi kiện của Tòa án
 • Tư vấn hướng xử lý nhanh chóng, kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, văn bản đến các cơ quan tư pháp
 • Tham gia tố tụng với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện

Cách thức liên hệ

Tư vấn trực tiếp

Trường hợp quý khách gặp phải tình huống có nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp tại một trong hai địa chỉ sau:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Tư vấn trực tuyến

Để nhận được sự tư vấn của Luật sư một cách nhanh chóng nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87. Ngoài ra, Công ty Luật Long Phan PMT còn nhận các thắc mắc của khách hàng thông qua những hình thức khác:

 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Fanpage: Luật Long Phan
 • Kênh youtube: Công ty Luật Long Phan PMT

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Có thể khởi kiện phương án giá đất bồi thường khi bị thu hồi đất không? Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!