Luật Doanh Nghiệp

Các hình thức thông qua một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các hình thức thông qua một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đônglà việc các cổ đông đưa ra ý kiến của mình để thông qua một văn bản quyết định quản lý công ty. Việc thông qua Nghị quyết là “thủ tục bắt buộc theo luật định”, cổ đông cần nắm rõ hình thức thông qua của các loại nghị quyết khác nhau. Vậy làm sao để biết các loại Nghị quyết khác nhau được thông qua bằng hình thức nào, những điều cần chú ý khi thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bài viết này sẽ tư vấn cụ thể những vấn đề này.

hình thức thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông
Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

>>> Xem thêm: Thủ tục khởi kiện yêu cầu tuyên hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị

Quy định về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Theo khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Trong thời gian làm việc, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

>>> Xem thêm: Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG là văn bản mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, quyết định nhằm quản lý công ty về định hướng phát triển, cổ phần, nhân sự…

Nội dung của Nghị quyết chưa đựng các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014.

Hình thức thông qua Nghị quyết

hình thức thông qua nghị quyết bằng biểu quyết tại phiên họp
Hình thức thông qua nghị quyết bằng biểu quyết tại phiên họp

Các hình thức thông qua

Căn cứ khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức:

 • Biểu quyết tại cuộc họp;
 • Lấy ý kiến bằng văn bản.

Một số Nghị quyết cần lưu ý

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì  nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp theo khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
 • Định hướng phát triển công ty;
 • Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 • Tổ chức lại, giải thể công ty.

Hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Dựa trên khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông được coi là biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp trực tiếp than dự, ủy quyền biểu quyết hoặc các hình thức hội nghị, bỏ phiếu điện tử, gửi phiếu qua fax, bưu điện.

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

 • Cổ phần;
 • Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh hoặc cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 • Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tùy vào Điều lệ công ty có thể nhỏ hơn.
 • Tổ chức lại, giải thể công ty;
 • Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Các nội dung khác sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Phương thức biểu quyết là bầu dồn phiếu theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Sau khi biểu quyết phải được tiến hành lập biên bản cuộc họp ghi kết quả biểu quyết.

Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

lấy ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản
Lấy ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản
 • Đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty.
 • Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến theo Điều 145 Luật doanh nghiệp 2014.
 • Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức này thì nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định theo Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

Đây là bài viết tư vấn về hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của chúng tôi. Quý bạn đọc có thắc mắc, có nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp, các tranh chấp liên quan tới hợp đồng, doanh nghiệp, lao động thì vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng và chi tiết. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.6 (19 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 625 bài viết