Luật Doanh Nghiệp

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp hiện nay

Hiện nay, để huy động vốn doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều hình thức khác nhau. Mỗi hình thức sẽ được điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật chuyên ngành khác nhau. Để hiểu thêm về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp hiện naythủ tục để huy động vốn theo phương thức phổ biến nhất, chúng tôi mời bạn tham khảo bài viết sau đây.

 

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp hiện nay

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp hiện nay

Doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng các hình thức nào?

Vốn góp ban đầu

Vốn góp ban đầu là phần vốn hình thành do các chủ sở hữu đóng góp khi thành lập doanh nghiệp. Hình thức sở hữu sẽ quyết định tính chất và hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp. Theo Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm, công ty cổ phần sẽ có vốn góp ban đầu là vốn đầu tư của Nhà nước.

Tương tự, Luật này cũng quy định về vốn góp ban đầu của doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp đăng ký. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty hợp danh, vốn góp ban đầu là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Đối với công ty cổ phần, vốn góp ban đầu là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Theo hình thức này, cá nhân bỏ một khoản chi phí giúp giải quyết nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. Đồng thời, cá nhân nhận được một hoặc một số cố phần của doanh nghiệp, trong một số trường hợp có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: TẠI SAO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN?

Huy động vốn từ lợi nhuận không chia

Theo điểm l khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác của công ty. Bằng cách sử dụng lợi nhuận này, doanh nghiệp có thể tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây có thể được xem như một trong những hình thức huy động vốn hữu ích của doanh nghiệp.

Huy động vốn bằng tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp. Trong đó, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ chuyển giao tài sản cho doanh nghiệp sử dụng trong một thời gian nhất định, khi đến hạn, bên đi vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng/tổ chức tín dụng khi đến hạn thanh toán. Tín dụng ngân hàng được phân thành 2 loại chính là tín dụng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp, trong đó Tín dụng doanh nghiệp phục vụ cho những nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp như mua sắm tài sản, thanh toán công nợ, bổ sung vốn lưu động,..

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu

Theo khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Khác với cổ phiếu, người sở hữu trái phiếu sẽ được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định mà không phụ thuộc và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Với hình thức hoạt động của trái phiếu, người sở hữu trái phiếu như một “chủ nợ” của công ty và không có quyền biểu quyết tại các đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia vào các hoạt động của công ty.

Huy động vốn bằng tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thỏa thuận doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ. Tín dụng thương mại được chia thành 02 loại chính: Tín dụng tự do là tín dụng được chấp nhận trong khoảng thời gian được hưởng chiết khấu và tín dụng có chi phí là tín dụng ngoài tín dụng tự do với chi phí bằng % chiết khấu cho phép.

 

Huy động vốn bằng tín dụng thương mại

Huy động vốn bằng tín dụng thương mại

Hình thức được các doanh nghiệp ưu tiên áp dụng

Hiện nay, hình thức huy động vốn có thể thấy phổ biến là huy động vốn thông qua cổ phiếu. Tuy nhiên, hình thức này áp dụng phố biến trên loại hình công ty cổ phần. Dù là hình thức được áp dụng phổ biến, phát hành cổ phiếu vẫn tồn tại nhiều mặt hạn chế bên cạnh những ưu điểm.

Ưu điểm

 • Trình tự thủ tục phát hành cổ phiếu nhanh và trên thị trường phát triển nhiều công cụ giúp cho quá trình phát hành và thu mua cổ phiếu diễn ra sôi động.
 • Vì lợi tức của cổ phần phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty, điều này tạo cho công ty động lực phát triển, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng thêm số vốn mà không phải chịu quá nhiều áp lực về việc chi trả cổ tức cố định.
 • Cổ phiếu thường là loại chứng khoán có vốn không kỳ hạn, điều này có nghĩa rằng công ty không phải lo đến vấn đề khi đến kỳ đáo hạn phải trả nợ.

Nhược điểm

 • Chi phí bỏ ra cho thủ tục phát hành cổ phiếu thường cao hơn so với chi phí phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi.
 • Chính vì chủ sở hữu có khả năng tham gia vào hoạt động công ty, nên khi cổ phiếu được phát hành quá nhiều sẽ gây ra sự thay đổi đáng kể cơ cấu nội bộ của công ty mà quá trình này thường gây cản trở sự điều hành và phát triển.
 • Thị trường chứng khoán có mức độ rủi ro cao và biến động nhanh hơn so với các loại chứng khoán khác.

Các thủ tục cần tiến hành thực hiện khi huy động vốn

Theo Điều 41 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, để huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục sau:

 • Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc yêu cầu hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 06 Bản cáo bạch chính thức để hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc từ chối;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Chứng khoán 2019 và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có), Sở giao dịch chứng khoán. Bản cáo bạch chính thức phải được đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức (nếu có) và Sở giao dịch chứng khoán.

 

Thủ tục cần tiến hành thực hiện khi huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu

Thủ tục cần tiến hành thực hiện khi huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu

>> Xem thêm: NỘI DUNG THỎA THUẬN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Trên đây là bài viết Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp. Nếu quý đọc giả có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan đến TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP thì có thể vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.6 (10 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 632 bài viết

error: Content is protected !!