Hợp Đồng Bảo Hiểm

Hợp Đồng Bảo Hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa các bên, cụ thể là giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy...
Hợp Đồng Vay Tiền Không Thế Chấp

Hợp Đồng Vay Tiền Không Thế Chấp

Hợp đồng vay tiền không thế chấp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay theo đúng số lượng tiền gốc, phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi...
Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Vay Tiền

Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Vay Tiền

Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền là văn bản mà các bên cùng thống nhất với nhau chấm dứt hiệu lực hợp đồng vay tiền trước thời hạn hoặc khi hợp đồng thời hạn đã hết và các bên đã hoàn thành hết nghĩa vụ cho nhau. Nội dung trong biên bản các bên cần thỏa thuận đảm...
Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Đất

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Đất

Hợp đồng đặt cọc mua đất là văn bản thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên mua giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hợp đồng mua/bán đất. Nội dung...
Hợp Đồng Vay Tiền Cá Nhân Có Phải Công Chứng?

Hợp Đồng Vay Tiền Cá Nhân Có Phải Công Chứng?

Hợp đồng vay tiền là văn bản thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay theo đúng số lượng tiền gốc, phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Nếu có thỏa...