Pháp luật hình sự về trách nhiệm của đồng phạm trong vụ án

Xác Định Trách Nhiệm Hình Sự Của Đồng Phạm Như Thế Nào?

Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong vụ án đồng phạm a. Nguyên tắc chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm Tất cả những người đồng phạm phải chịu trách nhiệm chung về tội phạm (TP) cùng thực hiện: Theo cùng điều luật và trong...
Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án

Thẩm Quyền Tiến Hành Tố Tụng Hình Sự Của Tòa Án

Theo Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS 2015), cơ quan tiến hành tố tụng gồm Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát; Tòa án. Trên căn cứ này, Điểm c Khoản 2 Điều 34 BLTTHS 2015 cũng quy định, người tiến hành tố tụng...
pháp luật hình sự về cơ quan điều tra trong vụ án hình sự

Thẩm Quyền Tiến Hành Tố Tụng Của Cơ Quan Điều Tra

Theo Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS 2015), cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Cơ quan điều tra;Viện kiểm sát;Tòa án. Trên căn cứ này, Khoản 2 Điều 34 BLTTHS 2015 cũng quy định, người tiến hành tố tụng bao gồm: Thủ trưởng,...
các quyền và nghĩa vụ của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự

Thẩm Quyền Tiến Hành Tố Tụng Hình Sự Của Viện Kiểm Sát

Theo Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS 2015), cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát; Tòa án. Trên căn cứ này, Điểm b Khoản 2 Điều 34 BLTTHS 2015 cũng quy định, người tiến hành tố tụng bao...
khoản bồi thường khi tính mạng bị xâm phạm

Các Khoản Bồi Thường Thiệt Hại Khi Tính Mạng Bị Xâm Hại

Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường...

Khởi Tố Bị Can Trong Vụ Án Hình Sự Là Gì?

Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Khi bị khởi tố, Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này. Vậy khởi...
Các đồng phạm bị xét xử trong vụ án hình sự tại Tòa

Đồng Phạm Trong Vụ Án Hình Sự Là Gì?

Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung 2017) quy định “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Đồng phạm là một khái niệm pháp lý nói lên quy mô tội phạm, được thực hiện trong...